OBJECT DETAILS

Shirt: Sara McGlashan's Sydney 6ers T20 shirt, 2016-17; Majestic Athletic; 2016; 2017.37.2
Shirt: Sara McGlashan's Sydney 6ers T20 shirt, 2016-17; Majestic Athletic; 2016; 2017.37.2