OBJECT DETAILS

Shirt: Sara McGlashan's Sydney 6ers T20 shirt, 2015-16; Majestic Athletic; 2015; 2017.37.1
Shirt: Sara McGlashan's Sydney 6ers T20 shirt, 2015-16; Majestic Athletic; 2015; 2017.37.1